TH EN

Company's Overview

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุด ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นหลัก โดยโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2) กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและโรงแรม 3) กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 4) กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 5) กลุ่มธุรกิจบริการและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็น หลัก เป็นโครงการเพื่ออยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร ทาวน์ เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและ บริษัทย่อยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการเปิดขายรวม 40 โครงการ มูลค่า โครงการคงเหลือขายรวมทั้งสิ้น 23,757 ล้านบาท (สามารถศึกษาราย ละเอียดโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติมในส่วนลักษณะการ ประกอบธุรกิจ ตารางผลิตภัณฑ์แยกตามโครงการปัจจุบัน)

บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2537 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ในทำเลต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ โดยในปี 2560 ได้เริ่มพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริเวณ สุขุมวิท 77 มูลค่ารวม 1,858 ล้านบาท และรับรู้รายได้ทั้งหมดในปี 2562

ปัจจุบัน บจ. เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,200 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บจ. เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ มีโครงการที่อยู่ ระหว่างการเปิดขาย 9 โครงการ มูลค่าโครงการคงเหลือขายรวมทั้ง สิ้น 5,716 ล้านบาท (สามารถศึกษารายละเอียดโครงการของบริษัท ย่อยเพิ่มเติมในส่วนลักษณะการประกอบธุรกิจ ตารางผลิตภัณฑ์แยก ตามโครงการปัจจุบัน)

กรรมการของ บจ. เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
2. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
3. นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการ
4. นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ สิงหถนัดกิจ กรรมการ
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ก่อตั้ง เมื่อปี 2550 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท คอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัย

ปัจจุบัน บจ. ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บจ. ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ มี โครงการที่เปิดขายรวม 11 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการคงเหลือขาย รวม 4,599 ล้านบาท (สามารถศึกษารายละเอียดโครงการของบริษัท ย่อยเพิ่มเติมในส่วนลักษณะการประกอบธุรกิจ ตารางผลิตภัณฑ์แยก ตามโครงการปัจจุบัน)

กรรมการของ บจ. ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
4. นายสุเมธ สุวจนกรณ์ กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา กรรมการ
บริษัท เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ไนน์ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ไนน์ ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยแนวราบที่เป็น โครงการขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นลูกค้าที่กำลังเริ่มสร้างครอบครัว มีความต้องการบ้านเดี่ยวหรือ ทาวน์เฮ้าส์ในระดับราคา 1.9 - 6.0 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บจ. เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ไนน์ มีโครงการ ที่เปิดขายอยู่ 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่าคงเหลือรวม 3,183 ล้าน บาท (สามารถศึกษารายละเอียดโครงการของบริษัทย่อยเพิ่มเติมใน ส่วนลักษณะการประกอบธุรกิจ ตารางผลิตภัณฑ์แยกตามโครงการ ปัจจุบัน)

กรรมการของ บจ. เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ไนน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
2. นายอรรณพ อังกูรสาทรศรี กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ นิตยโกศล กรรมการ
4. นายพรชัย เกตุเล็ก กรรมการ
บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. เชียงใหม่ ดีเวลลอปเมนท์ ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นช่องทางของบริษัทในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัยในรูปแบบของการขายและเช่า โดยจะเน้นการพัฒนาโครงการแนวราบในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก

ปัจจุบัน บจ. เชียงใหม่ ดีเวลลอปเมนท์ เริ่มพัฒนาที่ดินเพื่อเตรียมสำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

กรรมการของ บจ. เชียงใหม่ ดีเวลลอปเมนท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ
2. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการ
4. นายกฤตภาส พงศ์ภัควัตร กรรมการ
บริษัท เอชเคแอล เพอร์เฟค จำกัด (บริษัทร่วมทุน)

บจ. เอชเคแอล เพอร์เฟค เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท และ บจ. เอชเคแอล (ไทย ดีเวลลอปเม้นท์) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Hongkong Land Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 10 ห้องแอลเอ แอลบี2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อลงทุนในโครงการ อสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

กรรมการของ บจ. เอชเคแอล เพอร์เฟค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
3. นายทัน วี ซิน กรรมการ
4. นายยี คง เส็ง ฟรานซิส กรรมการ
บริษัท พีเอฟเอชเคแอล 1 จำกัด (บริษัทร่วมทุน)

บจ. พีเอฟเอชเคแอล 1 เป็นบริษัทที่ บจ. เอชเคแอล เพอร์เฟค ถือหุ้น ร้อยละ 100 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 10 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บริเวณแจ้งวัฒนะเพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน

กรรมการของ บจ. พีเอฟเอชเคแอล 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ
2. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นายทัน วี ซิน กรรมการ
4. นางสาวออง เล คุน กรรมการ
บริษัท พีเอฟเอชเคแอล 2 จำกัด (บริษัทร่วมทุน)

บจ. พีเอฟเอชเคแอล 2 เป็นบริษัทที่ บจ. เอชเคแอล เพอร์เฟค ถือหุ้นร้อยละ 100 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ตั้งอยู่เลขที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ยูนิต ชั้น 20 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บริเวณแจ้งวัฒนะเพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน

กรรมการของ บจ. พีเอฟเอชเคแอล 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มี จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายลิม เทียน เม็ง กรรมการ
2. นายอนุชา ตันตระวาณิชย์ กรรมการ
3. นายฮัก ชิง เทเรนซ์ ลี กรรมการ
4. นายวิลเลี่ยม เจมส์ ปาร์ค ไบร้ท์ กรรมการ
บริษัท พีเอฟเอชเคแอล 3 จำกัด (บริษัทร่วมทุน)

บจ. พีเอฟเอชเคแอล 3 เป็นบริษัทที่ บจ. เอชเคแอล เพอร์เฟค ถือหุ้น ร้อยละ 100 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคาร วรสมบัติ ชั้น 10 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน

กรรมการของ บจ. พีเอฟเอชเคแอล 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
3. นายทัน วี ซิน กรรมการ
4. นางสาวออง เล คุน กรรมการ
บริษัท พีเอฟเอชเคแอล 4 จำกัด (บริษัทร่วมทุน)

บจ. พีเอฟเอชเคแอล 4 เป็นบริษัทที่ บจ. เอชเคแอล เพอร์เฟค ถือหุ้น ร้อยละ 100 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งอยู่เลขที่ 127 อาคารเกสรทาวเวอร์ ยูนิต ชั้น 20 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และเรียกชำระ แล้วเต็มจำนวน

กรรมการของ บจ. พีเอฟเอชเคแอล 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายลิม เทียน เม็ง กรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ สิงหถนัดกิจ กรรมการ
3. นายวิลเลียม เจมส์ ปาร์ค ไบรท์ กรรมการ
4. นายฮัก ชิง เทเรนซ์ ลี กรรมการ
บริษัท พีเอฟเอชเคแอล 5 จำกัด (บริษัทร่วมทุน)

บจ. พีเอฟเอชเคแอล 5 เป็นบริษัทที่ บจ. เอชเคแอล เพอร์เฟค ถือหุ้นร้อยละ 100 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตั้งอยู่เลขที่ 100/1อาคารวรสมบัติ ชั้น 10 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บริเวณถนนแจ้งวัฒนะเพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน

กรรมการของ บจ. พีเอฟเอชเคแอล 5 จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์์ กรรมการ
2. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นายทีน วี ซิน กรรมการ
4. นายฮัก ชิง เทเรนซ์ ลี กรรมการ
บริษัท พีเอฟเอชเคแอล 6 จำกัด (บริษัทร่วมทุน)

บจ. พีเอฟเอชเคแอล 6 เป็นบริษัทที่ บจ. เอชเคแอล เพอร์เฟค ถือหุ้นร้อยละ 100 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งอยู่เลขที่127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ยูนิตบี ชั้น 20 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บริเวณถนนแจ้งวัฒนะเพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และ เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน

กรรมการของ บจ. พีเอฟเอชเคแอล 6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวังศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ
2. นายอนุชา ตันตระวาณิชย์ กรรมการ
3. นางสาวออง เล คุน กรรมการ
4. นายวิลเลียม เจมส์ ปาร์ค ไบร์ท์ กรรมการ
บริษัท พีเอฟ-เซกิซุย เจวี จำกัด (บริษัทร่วมทุน)

บจ. พีเอฟ-เซกิซุย เจวี เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและกับ Sekisui Chemical Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและ มีเครือข่ายที่กว้างขวาง ทั้งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและอุปกรณ์พลาสติกคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อม และธุรกิจรับสร้างบ้าน รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคาร วรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯเพื่อลงทุนก่อสร้างและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วเต็มจำนวนโดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

กรรมการของ บจ. พีเอฟ-เซกิซุย เจวี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายรุ่งโรจน์ สิงหถนัดกิจ กรรมการ
2. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นายอะกิระ อิเคดะ กรรมการ
4. นายเทะสึจิ อันโดะ กรรมการ
บริษัท พีเอฟ ฟอเรสทรี จำกัด (บริษัทร่วมทุน)

บจ. พีเอฟ ฟอเรสทรี เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับ Sumitomo Forestry Singapore Ltd. (“Sumitomo) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Sumitomo Forestry Co., Ltd. เพื่อลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งอยู่เลขที่ 100/1อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

กรรมการของ บจ. พีเอฟ ฟอเรสทรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มี จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
3. นายอะสึฮิสะ โอกุระ กรรมการ
4. นายเคนจิ อาอิอุระ กรรมการ
บริษัท พีเอฟเอส 1 จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. พีเอฟเอส 1 (บริษัทย่อย) เป็นบริษัทที่ บจ. พีเอฟ ฟอเรสทรี ถือหุ้นร้อยละ 100 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งอยู่เลขที่ 100/1อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บริเวณราชพฤกษ์ตัดใหม่เพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน

กรรมการของ บจ. พีเอฟเอส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายประกิต ฤกษ์์ปรีดาพงศ์ กรรมการ
2. นายเคนจิ อาอิอุระ กรรมการ
บริษัท พีเอฟเอส 2 จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. พีเอฟเอส 2 (บริษัทย่อย) เป็นบริษัทที่ บจ. พีเอฟ ฟอเรสทรี ถือหุ้นร้อยละ 100 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 10 โซนแอลซี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บริเวณราชพฤกษ์ตัดใหม่เพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 210 ล้านบาทและเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน

กรรมการของ บจ. พีเอฟเอส 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายสุธี สนองคุณ กรรมการ
2. นายอะสึฮิสะ โอกุระ กรรมการ
บริษัท แกรนด์ สตาร์ จำกัด (บริษัทร่วมทุน)

บจ. แกรนด์ สตาร์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ซูมิโตโม ฟอเรสทรีจำกัด บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ 3203-4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาโครงการไฮเอนด์ลักซ์ชัวรี่คอนโดมิเนียม มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 11 และถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 18.67

กรรมการของ บจ. แกรนด์ สตาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายศานิต* อรรถญาณสกุล กรรมการ
2. นายวิทวัส วิภากุล กรรมการ
3. นายอะสึฮิสะ โอกุระ กรรมการ
4.นายคาซูฮิโกะ มาตาเกะ กรรมการ

หมายเหตุ *: นายศานิต อรรถญาณสกุล ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ จากเดิม นายชายนิด อรรถญาณสกุล เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท แกรนด์ ริเวอร์ ฟอร์เรสท์ จำกัด (บริษัทร่วมทุน)

บจ. แกรนด์ ริเวอร์ ฟอร์เรสท์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ซูมิโตโม ฟอเรสทรี จำกัด บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซนทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ 3203-4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพฯ ลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บริเวณถนนเจริญนครเพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9 และถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 19.60

กรรมการของ บจ. แกรนด์ ริเวอร์ ฟอร์เรสท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการ
2. นายวิทวัส วิภากุล กรรมการ
3. นายคาซูฮิโกะ มาตาเกะ กรรมการ
4. นายอะสีฮิสะ โอกุระ กรรมการ

กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าและโรงแรม

บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้ ตั้งอยู่เลขที่ 2922/305-306 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบัน บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้ มีทุนจดทะเบียน 3,353,702,060 บาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 3,193,185,471 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.60 และได้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุมัติการเพิกถอนหลัก ทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559

กรรมการของ บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
4. นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการ
5. นายลิขิต สมนวลตาด กรรมการ
บริษัท แปซิฟิค เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้)

บจ. แปซิฟิค เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ ตั้งอยู่เลขที่ 2922/305 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 22ธันวาคม 2531 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,151,100,000 บาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,151,100,000 บาท บริษัทถือหุ้นผ่าน บมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 58.77 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้โครงการใหม่

กรรมการของ บจ. แปซิฟิค เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้)

บจ. เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 2922/305-306 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ปัจจุบัน บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 5 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นผ่าน บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99

กรรมการของ บจ. เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
บริษัท ซีนเนอร์รี่ พีค จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้)

บจ. ซีนเนอร์รี่ พีค ตั้งอยู่ที่ Quastisky Buildings, PO Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Islands จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ปัจจุบัน บริษัท ซีนเนอร์รี่ พีค จำกัด มีทุนจดทะเบียน US$ 50,000 ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว US$ 50,000 บริษัทถือหุ้นผ่าน บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 100

กรรมการของ บจ. ซีนเนอร์รี่ พีค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของ บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้)

บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (“แกรนด์” ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 3203-4 ถนนสุขุมวิทแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ปัจจุบัน บมจ. แกรนด์ แอสเสทโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000,000 บาททุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 3,615,929,965 บาท ( ตามมติประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แกรนด์เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,110,960,763 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,110,960,763 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและให้แกรนด์นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 866,711,771 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของแกรนด์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาทเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 แกรนด์ได้รับค่าหุ้นสำหรับหุ้นสามัญที่เพิ่มจำนวน 611,337,993 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 611,337,993 บาท) ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นแกรนด์ผ่าน บมจ. ไทยพร็อพเพอร์ตี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 39.29 และถือโดยตรงเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.50

บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ ดำเนินธุรกิจด้านการโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันมีโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 5 แห่ง

  1. โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 19 กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีจำนวนชั้น 25 ชั้น มีจำนวนห้องพัก362 ห้อง
  2. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส ที่ตั้ง ถนนเจริญกรุง 30 กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีจำนวนชั้น 28 ชั้น มีจำนวนห้องพัก 726 ห้อง
  3. โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ตั้ง อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีจำนวนชั้น 2 ชั้น และมีจำนวนห้องพัก 240 ห้อง
  4. โรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า ที่ตั้ง อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีจำนวนชั้น 1 ชั้น มีจำนวนห้องพักแบบพูลวิลล่า 53 หลัง
  5. โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท เป็นโรงแรมระดับ upper upscale ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 13 มีจำนวนชั้น 31 ชั้น มีจำนวนห้องพัก 273 ห้อง

และยังมีโครงการมิกซ์ยูสอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาโครงการ ที่ประกอบไปด้วย บ้านพักตากอากาศวิลล่า โรงแรม และคอนโดมิเนียมที่จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่ประมาณ 93 ไร่ บนเนินแหลมแม่พิมพ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ มีโครงการที่เปิดขายอยู่ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11, โครงการเดอะ เทรนดี้ คอนโดมิเนียม และ โครงการ หัวหิน บลู ลากูน รีสอร์ท คิดเป็นมูลค่าคงเหลือรวม 1,511 ล้านบาท (สามารถศึกษารายละเอียดโครงการของบริษัทย่อยเพิ่มเติมในส่วน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ตารางผลิตภัณฑ์แยกตามโครงการปัจจุบัน)

กรรมการของ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ
2. ดร.พิจิตต รัตตกุล รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการบริหาร
4. นายวิทวัส วิภากุล กรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
6. นายสุรเดช นฤหล้า กรรมการ
7. นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
8. นายโลธ่าร์ ริชาร์ด เพอห์ กรรมการ
9. นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายบุญลักษณ์ ยอดเพชร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีวี แกรนด์ จํากัด (เดิมชื่อบริษัท แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดบริษัทย่อยของ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ตี้)

บจ. อีวี แกรนด์ ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3203-4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯบริษัทถือหุ้นผ่าน บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 บจ. อีวี แกรนด์ ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาในอนาคต

กรรมการของ บจ. อีวี แกรนด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นายวิทวัส วิภากุล กรรมการ
4. นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้)

บจ. ฮอนเนอร์ บิวซิเนส ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 32ห้องเลขที่ 3203-4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯบริษัทถือหุ้นผ่าน บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 บจ. ฮอนเนอร์ บิวซิเนส ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารโรงแรม คือ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปาโดยเช่าทรัพย์สินของโรงแรมดังกล่าวจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กรรมการของ บจ. ฮอนเนอร์ บิวซิเนส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นายวิทวัส วิภากุล กรรมการ
4. นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของ บมจ แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้)

บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) (“ROH) ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอก กัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21กรกฎาคม 2532 ปัจจุบัน บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)มีทุนจดทะเบียน 937,500,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน 93,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 937,500,000.00 บาท โดย บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (“GRAND”) ได้ดำเนินการซื้อหุ้นจากบริษัท สตาร์วูดโฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (“Starwood”) จำนวน 41,250,235 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.00 และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“THAI) จำนวน 22,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ROHทำให้ GRAND ถือหุ้น ROH รวม 63,750,235 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ต่อมา GRAND ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ซึ่ง GRAND ได้ซื้อหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวอีกจำนวน 28,570,803 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.48 ทำให้สัดส่วนการถือหุ้น ROH ทั้งหมดเป็นจำนวน 92,321,038 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 98.48 ในเดือนมีนาคม 2564 GRAND ได้ขายหุ้นสามัญ ROH จำนวน 1,250,000 หุ้น ให้แก่บุคคลภายนอก ทำให้สัดส่วนการถือหุ้น ROH ทั้งหมดคงเหลือ 91,071,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.14

บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) ปัจจุบันดำเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงแรมประเภทโรงแรมชั้นหนึ่ง โดยมีห้องพักแขกทั้งสิ้น 726 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านต่าง ๆแก่แขกผู้มาพักและใช้บริการ อาทิเช่น ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมห้องสัมมนา ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ห้องอาหารนานาชาติ บาร์สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส และท่าเทียบเรือส่วนตัว โดยที่ ROH ได้ทำสัญญาการดำเนินงานกับ บริษัท เชอราตัน โอเวอร์ซีส์ แมนเนจเม้นท์คอร์ปอเรชั่น แห่งสหรัฐอเมริกา

กรรมการของ บมจ. โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ดร.พิจิตต รัตตกุล รองประธานกรรมการ
3. นายศานิต อรรถญาณสกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
4. นายวิทวัส วิภากุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
5. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ / เลขานุการ
6. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
7. นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
8. นางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล กรรมการ
9. นายธวัชชัย หนุนภักดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ
11.พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระ
12. นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการอิสระ
บริษัท โอเวนเดล จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้)

บจ. โอเวนเดล ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3203-4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯบริษัทถือหุ้นผ่าน บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 บจ. โอเวนเดล ดำเนินธุรกิจด้านการโรงแรมโดยเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า

กรรมการของ บจ. โอเวนเดล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นายวิทวัส วิภากุล กรรมการ
4. นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
บริษัท แกรนด์ โกลบอล โกลฟส์ จํากัด (บริษัทย่อยของ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ตี้)

บจ. แกรนด์ โกลบอล โกลฟส์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท แกรนด์แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทวัฒนชัยรับเบอร์เมท จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 3203-4 ถนนสุขุมวิทแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาทและทุนชำระแล้ว 162.50 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นผ่าน บมจ. แกรนด์แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 50.50 บจ. แกรนด์โกลบอล โกลฟส์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรให้แล้วเสร็จตามแผนการผลิต ณ นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรรมการของ บจ. แกรนด์ โกลบอล โกลฟส์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายพิชัย รัตตกุล ประธานกรรมการ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ กองวารี กรรมการ
4. นางสาวพัทธ์วิรา นิธิพรพิมพ์ กรรมการ
Property Perfect International Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)

Property Perfect International (PPI) ตั้งอยู่เลขที่ 9 Raffles Place #27-00 Republic Plaza, Singapore 048619 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว 1 เหรียญสิงคโปร์ (SGD) PPI มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและพัฒนาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในต่างประเทศ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว PPI ถือหุ้นใน Kiroro Resort Holdings คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.28 และบริษัทถือหุ้นโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.42

กรรมการของ Property Perfect International ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายพิชัย รัตตกุล ประธานกรรมการ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. Mr.shanker lyer กรรมการ

หมายเหตุ * นายพิชัย รัตตกุล ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. (เดิมชื่อ Share Group Co., Ltd.) (บริษัทย่อยของ Property Perfect International Pte. Ltd.)

Kiroro Resort Holdings (KRH) เปลี่ยนชื่อจาก Share Group ในเดือน พฤศจิกายน 2557 ตั้งอยู่เลขที่ 128-1 Tokiwa, Akaigawa-mura, Yoichigun, Hokkaido, Japan เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 มีมติให้ KRH ซื้อหุ้นทั้งหมด จาก Mitsui Fudosan Resort Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในราคา 1 เยน คิดเป็น เงินบาทประมาณ 0.4050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 40.50 บาท) และรับซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ Kabushiki Kaisha Kiroro Associates ann Mitsui Fudosan Co., Ltd. nuo 1,300.6 ล้านเยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 526.7 ล้านบาท ในราคา 160 ล้าน เยน คิดเป็นเงินบาทประมาณ 64.8 ล้านบาท และมีมติให้ KRH ซื้อ ทรัพย์สินโครงการคิโรโระ รีสอร์ทจาก Mitsui Fudosan Resort Co., Ltd. ซึ่งประกอบไปด้วยที่ดินจำนวน 292 ไร่ อาคารโรงแรม 2 อาคาร (ห้องพัก 422 ห้อง) ทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเล่นสกีจาก Mitsui Fudosan Resort Co., Ltd. ในราคา 1,039.99 ล้านเยน หรือประมาณ 425.2 ล้านบาท รวมเป็นราคาซื้อขาย 1,200ล้านเยน หรือประมาณ 400 ล้านบาท และภาษีจากการโอนทรัพย์สินอีก 700 ล้านเยน หรือประมาณ 280 ล้านบาท รวมเป็นราคาทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,900 ล้านเยน หรือ ประมาณ 770 ล้านบาท

เดือนมีนาคม 2557 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน KRH จำนวน 500 ล้านเยน โดยแบ่งเป็นหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5,000 เยน เสนอขายให้แก่ PPI เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจาก PPI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ทำให้ PPI ถือหุ้นใน Kiroro Resort Holdings เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.61

เดือนสิงหาคม 2558 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน KRH จำนวน 2,500 ล้านเยน โดยวิธีให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2,500 ล้านเยน ซึ่ง เรียกชำระทุนจดทะเบียนบางส่วนในเดือนกันยายนปีเดียวกัน จำนวน 1,048.68 ล้านเยน คิดเป็นหุ้นจำนวน 209,736 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5,000 เยน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงโรมแรมตามมาตรฐานของบริษัท Starwood ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็น “Sheraton Hotel and Resorts Worldwide, Inc. Hokkaido Kiroro Resort" a "The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido"

เดือนมกราคม 2559 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน KRH จำนวน 500ล้านเยน โดยแบ่งเป็นหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5,000 เยนเสนอขายให้แก่ PPI เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจาก PPI และได้เรียกชำระทุนจดทะเบียนบางส่วนเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2558 โดยวิธีให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งบริษัท PPI ได้ใช้สิทธิตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีก 3 รายไม่ได้ใช้สิทธิในครั้งนี้ จึงได้รับทุนเพิ่มจำนวน 499,070,000 เยน คิดเป็นหุ้นจำนวน 99,814 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5,000 เยน และทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ Property Perfect International ใน KRH เพิ่มขึ้นเป็นร้อย ละ 97.27

เดือนกรกฎาคม 2560 มีการแปลงหนี้ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) เป็นทุนจำนวน 1,205 ล้านเยน เป็นหุ้นสามัญจำนวน 241,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5,000 เยน ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) โดยตรงใน KRHเป็นร้อยละ 31.4 และสัดส่วนการถือหุ้นของ PPI ลดลงเป็นร้อยละ66.7 และในเดือนพฤศจิกายน มีการลดทุนจดทะเบียนเพื่อประโยชน์ทางภาษี และล้างขาดทุนสะสม ปัจจุบันทุนที่เรียกชำระแล้วของ KRHมีจำนวน 2,272,246,451 เยน

เดือนกรกฎาคม 2562 มีการซื้อหุ้นจากผู้รายย่อย จำนวน 14,336 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 5,000 เยน ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) โดยตรงใน KRH เป็นร้อยละ 31.42 และสัดส่วนการถือหุ้นของ PPI เพิ่มเป็นร้อยละ 68.58

เดือนธันวาคม 2562 มีการขายหุ้นให้บุคคล จำนวน 2,288 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 5,507 เยน ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) โดยตรงใน KRH เป็นร้อยละ 31.42 และ สัดส่วนการถือหุ้นของ PPI ลดลงเป็นร้อยละ 68.28 ปัจจุบันทุนที่เรียกชำระแล้วของ KRH มีจำนวน 2,272,246,451 เยน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่นให้แก่ ได้โอนขายธุรกิจสกีและโรงแรม GODO KAISHA KIRORO MANAGEMENT (“GKKM”) และ NAPIER TOKUTEI MOKUTEKI KAISHA (“NAPIER TMK")

กรรมการของ Kiroro Resort Holdings ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายพิชัย รัตตกุล* ประธานกรรมการ
2. นายโลธ่าร์ ริชาร์ด เพอห์ กรรมการ
3. นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการ
4. นายโยชิโร อิโตะ กรรมการ
5. ดร.ทนง พิทยะ กรรมการ
6. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ
7. นายวิทวัส วิภากุล กรรมการ
8. นายเจษฏ์ เจษฏ์ปิยะวงศ์ กรรมการ
9. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล กรรมการ
10. นายลิม เทียน เม้ง กรรมการ

หมายเหตุ* นายพิชัย รัตตกุล ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

Hokkaido Holiday Service Co., Ltd. (บริษัทย่อยของ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.)

Hokkaido Holiday Service (HHS) ตั้งอยู่เลขที่ 128-1 Tokiwa, Akaigawa- mura, Yoichigun, Hokkaido, Japan เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 Kiroro Resort Holdings Company Limited ร่วมลงทุนกับNiseko Alpine Developments Company Limited ("NISADE") na Hokkaido Holiday Services Company Limited เพื่อประกอบกิจการบริหารจัดการห้องชุด Yu Kiroro และ บริการตัวแทนนายหน้าด้านที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน 5,000,000 เยน ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50,000 เยน เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว โดย Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 51 เป็นจำนวนเงิน 2,550,000 เยน หรือ 671,053 บาท

เดือนมิถุนายน 2563 KRH มีการซื้อหุ้นจาก NISADE จำนวน 49 หุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ KRH โดยตรงใน HHS เป็นร้อยละ 100

เดือนมิถุนายน 2563 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน HHS จำนวน 5,000,000 เยน โดยเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50,000 เยน และมีการแปลงหนี้ของ KRH เป็นทุนจำนวน 31 ล้านเยน เป็นหุ้นสามัญจำนวน 620 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50,000 เยน ปัจจุบันทุนที่เรียกชำระแล้วของ HHS มีจำนวน 41,000,000 เยน

กรรมการของ Hokkaido Holiday Service ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายโลธาร ริชาร์ด เพอห์ กรรมการ
2. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นายณพงศ์ ปานทอง กรรมการ
Kiroro Alpine Estate Co., Ltd. (บริษัทย่อยของ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.)

Kiroro Alpine Estate (KAE) ตั้งอยู่เลขที่ 128-1 Tokiwa, Akaigawa-mura, Yoichigun, Hokkaido, Japan เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยมีทุน จดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว 1,000,000 เยน KAE มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการของ Kiroro Alpine Estate ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล ประธานกรรมการ
2. นายเฟร็ดเดอริค อัลโฟนส์ พอลล์ ดาวองซ์ กรรมการ
3. นายโลธ่าร์ ริชาร์ด เพอห์ กรรมการ
Kabushiki Kaisha Kiroro Associates Co., Ltd. (บริษัทย่อยของ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.)

Kabushiki Kaisha Kiroro Associates ตั้งอยู่เลขที่ 128- 1 Tokiwa, Akaigawa-mura, Yoichigun, Hokkaido, Japan โดยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เพื่อประกอบธุรกิจลานสกี ปัจจุบันทุนที่เรียกชำระแล้ว ของ Kabushiki Kaisha Kiroro Associates มีจำนวน 60 ล้านเยน โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 610 หุ้น หลังจากปรับโครงสร้างการลงทุนโดย Kiroro Resort Holdings (รายละเอียดตาม ข้อมูลบริษัท Kiroro Resort Holdings ข้างต้น) ทำให้สัดส่วน การถือหุ้นเป็นของ Kiroro Resort Holdings คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100

กรรมการของ Kabushiki Kaisha Kiroro Associates ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล กรรมการ
New KRH Co., Ltd. (บริษัทย่อยของ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.)

New KRH Co., Ltd. (New KRH) ตั้งอยู่เลขที่ 128-1 Tokiwa, Akaigawa-mura, Yoichigun, Hokkaido, Japan เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยมี ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว 10,000,000 เยน New KRH มี วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริหารโรงแรมและสกี บริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการของ New KRH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายเจษฎ์ เจษฎ์ปิยะวงศ์ กรรมการ

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

บมจ. วีรีเทล ตั้งอยู่เลขที่ 2123 โครงการเมโทร ทาวน์ ห้อง 2-03 ชั้นที่ 2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เดิมชื่อ บริษัทไดโดมอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544 และถือหุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของ บจ. เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช้อปปิ้งมอลล์ ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์ และถือหุ้นสามัญร้อยละ 50 ของ บจ. ออลล์ ดิสเค้าท์ ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาและประกอบธุรกิจค้าปลีกต้นทุนต่ำรูปแบบใหม่ ปัจจุบัน บมจ. วีรี่เทล มีทุนจดทะเบียน 4,761,824,999.40 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,615,114,338.20 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,490,585,084 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.05 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 94.98

บมจ. วีรีเทล ได้เปิดโครงการศูนย์การค้าแบบเปิด (Open Shopping Complex) แล้ว ในรูปแบบของศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) โซนตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แบรนด์ เมโทร ทาวน์ (เดิมชื่อโครงการ เมโทร เวสท์ ทาวน์)

คณะกรรมการของ บมจ. วีรีเทล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายศานิต อรรถญาณสกุล ประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายกัมพล ตติยกวี กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายไชยกร บุญลพาภัทร์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8. นายกฤตภาส พงศ์ภัควัตร กรรมการ
บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้ง มอลล์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ.วีรีเทล)

บจ. เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้งมอลล์ ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าประเภทศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานให้เช่า

บจ. เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้ง มอลล์ เป็นเจ้าของที่ดินและสิทธิการเช่าบริเวณถนนรัชดาภิเษกฝั่งตะวันออกบางส่วน ซึ่งมีแผนที่จะพัฒนาโครงการเป็นศูนย์การค้าแบบปิด (Closed Shopping Center) และอาคารสำนักงานให้เช่า และต่อมาในเดือนสิงหาคม 2555 ได้เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าบริเวณถนนรัชดาภิเษกฝั่งตะวันตก (ฝั่งตรงกันข้าม) โดยมีแผนพัฒนาเป็นศูนย์การค้าแบบปิดเช่นเดียวกัน

กรรมการของบจ. เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้งมอลล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม2564 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการ
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ
3. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ
4. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด (บริษัทร่วมทุนของ บมจ.วีรีเทล)

บจ. ออลล์ ดิสเค้าท์ ตั้งอยู่เลขที่ 10/171 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้นที่ห้องเลขที่ 2102C ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2559มีวัตถุประสงค์พัฒนาและประกอบธุรกิจค้าปลีกต้นทุนต่ำรูปแบบใหม่มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เรียกชำระร้อยละ 100 และ บมจ. วีรี่เทล มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ปัจจุบัน ออลล์ ดิสเค้าท์ ได้หยุดดำเนินกิจการร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกและเปลี่ยนมาประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

กรรมการของบจ. ออลล์ ดิสเค้าท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการ
2. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ ภูสนาคม กรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ ภูสนาคม กรรมการ
บริษัท รามอินทรา มอลล์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท มารียา สตัฟฟ์ จำกัด) (บริษัทย่อย)

บจ. รามอินทรา มอลล์ ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ภายใต้ชื่อ บจ. มารียา สตัฟฟ์ โดยในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทได้เข้าลงทุนด้วยวิธีการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บจ. มารียา สตัฟฟ์ จากผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 350 ล้านบาท ทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน บจ. มารียา สตัฟฟ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมของ บจ. มารียา สตัฟฟ์ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท และการเข้าซื้อหุ้นของ บจ. มารียาสตัฟฟ์ เพื่อต้องการนำสิทธิการเช่าในที่ดิน บริเวณแขวง คลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 34 ไร่ ซึ่งมีระยะเวลาเช่าตามสัญญาเช่าอายุ 30 ปี เริ่มตั้งแต่ 9 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม2586 มาพัฒนาเป็นศูนย์การค้าซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาการลงทุน

ในเดือนสิงหาคม 2557 บจ. มารียา สตัฟฟ์ ได้ต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่าฉบับดังกล่าวเพิ่มอีก 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2586 ถึง 31 มีนาคม 2559 รวมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บจ. รามอินทรา มอลล์ ในเดือนกันยายน 2557 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2559 ได้ต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่าฉบับดังกล่าวเพิ่มอีก 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2589 ถึง 31 มีนาคม 2592

บจ. รามอินทรา มอลล์ ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ปัจจุบันบจ. รามอินทรา มอลล์ มีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

กรรมการของ บจ. รามอินทรา มอลล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการ
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

บริษัท ยูแอนด์ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. ยูแอนด์ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 212/3 โครงการเมโทร ทาวน์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2-04 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

วัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาบ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียมให้กลุ่มบริษัทเป็นหลัก เป็นการรับงานก่อสร้างจากกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโดยตรง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานก่อสร้าง เน้นการจัดการเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการหาบริษัทผู้รับเหมารายย่อยเพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงการควบคุมปริมาณ และคุณภาพในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการของ บจ. ยูแอนด์ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา กรรมการ
2. นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์ กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ นิตยโกศล กรรมการ
บริษัท เพอร์เฟค พรีแฟบ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. เพอร์เฟค พรีแฟบ ตั้งอยู่เลขที่ 212/3 โครงการเมโทร ทาวน์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 13-05 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 มีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาทปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการผลิต และประกอบติดตั้ง โครงสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์และรั้วโครงการ ชิ้นส่วนสำหรับคอนโดมิเนียม โดยนำระบบโรงงานมาใช้ เพื่อลดปัญหาแรงงานขาดแคลน ซึ่งบริษัทจะได้รับประโยชน์ ในด้านความชำนาญเฉพาะด้านและเทคโนโลยีพรีแฟบจากบริษัทร่วมทุนแห่งนี้ ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้กับโครงการของบริษัทโดยมีกำลังการผลิต ประมาณ 750 หลังต่อปี

กรรมการของ บจ. เพอร์เฟค พรีแฟบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา กรรมการ
3. นายวรศักดิ์ จักราปิยะนันท์ กรรมการ
4. นายอรรณพ อังกูรสาทรศรี กรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ สิงหถนัด กรรมการ
6. นายพิพัฒน์ นิตยโกศล กรรมการ
7. นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์ กรรมการ

กลุ่มธุรกิจบริการและธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัท เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 10 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2547 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

บจ. เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ ประกอบธุรกิจบริหารพื้นที่สโมสรในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

กรรมการของบจ. เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

1. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา กรรมการ
2. นายกฤตภาส พงศ์ภัควัตร กรรมการ
3. นายนัชฐวีร์ จิรเวชานนท์ กรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
บริษัท ไทย คอนเนคท์ 2019 จำกัด* (บริษัทย่อย เดิมชื่อ บริษัท ยูนิลอฟท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด)

บจ. ไทย คอนเนคท์ 2019 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ต่อมาในเดือน สิงหาคม 2556 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท โดย เรียกชำระร้อยละ 25 ของจำนวนทุนที่เพิ่ม หรือคิดเป็น 1,225,000 บาท 1,325,000 บาท ปัจจุบัน รวมเป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วมูลค่าบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ100

บจ. ไทย คอนเนคท์ 2019 เป็นผู้บริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่าต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท

กรรมการของ บจ. ไทย คอนเนคท์ 2019 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

1. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล กรรมการ
2. นายณัฐพล สืบอ่ำ กรรมการ
3. นายเจษฏ์ เจษฏ์ปิยะวงศ์ กรรมการ
บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (บริษัทร่วมทุน)

บจ. ที ยูทิลิตี้ส์ (“ที ยูทิลิตี้ส์”) ตั้งอยู่เลขที่ 116/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว เต็มจำนวน บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 โดยประกอบธุรกิจร่วมทุนในบริษัทและโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค

กรรมการของ บจ. ที่ ยูทิลิตี้ส์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการ
4. นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร กรรมการ
5. นายนันทพล พัฒน์พงศ์พานิช กรรมการ
บริษัท ทียู 1 จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. ที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 116/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรักกรุงเทพฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 17.5 ล้านบาทบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค

กรรมการของ บจ. ที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

1. นายเจษฏ์ เจษฏ์ปิยะวงศ์ กรรมการ
2. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการ
3. นายนันทพล พัฒน์พงศ์พานิช กรรมการ
4. นายวิธวินท์ ศรีสุริยจันทร์ กรรมการ
5. หม่อมราชวงศ์กฤษต กฤดากร กรรมการ
บริษัท ทียู 2 จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. ทียู 2 ตั้งอยู่เลขที่ 116/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ทุน จดทะเบียน 100 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 25,750,000 บาทบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค

กรรมการของ บจ. ที่ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

1. นายเจษฏ์ เจษฏ์ปิยะวงศ์ กรรมการ
2. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการ
3. นายนันทพล พัฒน์พงศ์พานิช กรรมการ
4. นายวิธวินท์ ศรีสุริยจันทร์ กรรมการ
5. หม่อมราชวงศ์กฤษต กฤดากร กรรมการ
บริษัท ทียู 3 จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. ทียู 3 ตั้งอยู่เลขที่ 116/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรักกรุงเทพฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ทุน จดทะเบียน 10 ล้านบาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค

กรรมการของ บจ. ที่ 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

1. นายเจษฏ์ เจษฏ์ปิยะวงศ์ กรรมการ
2. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการ
3. นายนันทพล พัฒน์พงศ์พานิช กรรมการ
4. นายวิธวินท์ ศรีสุริยจันทร์ กรรมการ
5. หม่อมราชวงศ์กฤษต กฤดากร กรรมการ
บริษัท ทียู 5 จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. ทียู 5 ตั้งอยู่เลขที่ 116/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค

กรรมการของ บจ. ที่ 5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

1. นายเจษฏ์ เจษฏ์ปิยะวงศ์ กรรมการ
2. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการ
3. นายนันทพล พัฒน์พงศ์พานิช กรรมการ
4. นายวิธวินท์ ศรีสุริยจันทร์ กรรมการ
5. หม่อมราชวงศ์กฤษต กฤดากร กรรมการ
บริษัท ทียู 6 จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. ทียู 6 ตั้งอยู่เลขที่ 116/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรักกรุงเทพฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50.5 ล้านบาทบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค

กรรมการของ บจ. ที่ 6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

1. นายเจษฏ์ เจษฏ์ปิยะวงศ์ กรรมการ
2. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการ
3. นายนันทพล พัฒน์พงศ์พานิช กรรมการ
4. นายวิธวินท์ ศรีสุริยจันทร์ กรรมการ
บริษัท วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมและพลังงานชุมชน จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมและพลังงานชุมชน ตั้งอยู่เลขที่ 116/1 อาคารลักซ์ชั้น4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาททุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มจำนวน บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60เพื่อลงทุนในการปลูกพืชการเกษตร

กรรมการของ บจ. วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมและพลังงานชุมชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

1. นายนันทพล พัฒน์พงศ์พานิช กรรมการ
2. นายวิธวินท์ ศรีสุริยจันทร์ กรรมการ
3. นางสุรนีย์ ศิริโรจน์ กรรมการ